2011-2012 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის მობილობისთვის გამოყოფილი

ვაკანტური ადგილები

 ფაკულტეტებისა და საფეხურების მიხედვით:


ფაკულტეტი
ვაკანსიები
სწავლების საფეხური
საგანმანათლებლო პროგრამა
სულ
ჯამი
სამშენებლო
პროფესიული უმაღლესი
სამოქალაქო მშენებლობა
10
58
ჰიდროტექნიკური მშენებლობა
შენობა–ნაგებობათა საინჟინრო
აღჭურვა
ბაკალავრიატი
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
40
ჰიდროტექნიკა
მაგისტრატურა
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
5
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის მენეჯმენტი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მშენებლობაში
დოქტორანტურა
სამშენებლო მექანიკა
3
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა

მობილობის წესით დოქტორანტურაში ჩარიცხვა ხდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს დებულების 15.3 პუნქტის შესაბამისად შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე. ჩარიცხვის პირობა არის:

  • სადოქტორო პროგრამის შესაბამისობა სტუ-ს სადოქტორო პროგრამასთან
  • მობილობის მსურველის სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის რეკომენდაცია.

სადოქტორო პროგრამაზე კონკურსის დროს მხედველობაში მიიღება:

  • სამეცნიერო პუბლიკაციები
  • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა
  • სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საბუთები და მასალები (სერტიფიკატები, სიგელები, პატენტები და ა.შ).

საკონტაქტო ტელეფონი:

  • 2 36 54 29 (პროფესიული უმაღლესი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
  • 2 36 41 84 (დოქტორანტურა)
You are here