ბიბლიოთეკა
მთავარი ძიება ატვირთვა
საწყისი
კატეგორიების რაოდენობა: 5
სახელმძღვანელოები ფაილები: 6
ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა გამოცემული სახელმძღვანელოები
სტატიები ფაილები: 37
სტატიები
აკადემიური ნაშრომები ფაილები: 1
სტუდენტთა სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები
სასწავლო პროგრამები ქვეკატეგორია: 9 ფაილები: 79
დეპარტამენტის სასწავლო პროგრამები და კურიკულუმები
ჰიდროინჟინერია ფაილები: 4
ჟურნალი ჰიდროინჟინერია